MATCH 다음 경기가 없습니다
NOTICE 2020 포항 선수단 프로필 사진 다운로드
SCHEDULE 04.01(수) 훈련 (-)
NOTICE '코로나19' 예방차원 클럽하우스 출입통제 안내

MATCH RESULT /

2:0 2016년 07월 31일 (일)19:00
@서울월드컵경기장
17,140명

SCORE PLAYER /

2 득점 : 데얀(1)오스마르(1)
도움 : 박주영(1)
0 득점 :
도움 :
2

득점 : 데얀(1)오스마르(1)
도움 : 박주영(1)

0

득점 :
도움 :

TOP & GOAL RECORD /

득점 선수
도움 선수
최다 슈팅
황지수 1
최다 파울
룰리냐 4

MATCH RECORD /

포항스틸러스 기록 항목 울산현대
2 0
15 슈팅 4
6 유효슈팅 1
12 파울 16
3 경고 3
0 퇴장 0
3 코너킥 1
16 프리킥 15
3 오프사이드 0
52.98 점유율 47.02

PLAYER RECORD /

출전선수 이름 출장 교체 득점 도움 파울(FC/FS) 업사이드 슈팅(S/T) 경고 퇴장 실점 자책
신화용 출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 2 0
강상우 출장 0 0 2/0 0 0/0 2 0 0 0
김준수 출장 0 0 2/1 0 0/0 0 0 0 0
김광석 출장 0 0 1/1 0 0/0 0 0 0 0
배슬기 출장 0 0 3/3 0 0/0 0 0 0 0
알리 출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
황지수 출장 0 0 1/0 0 1/1 0 0 0 0
박선용 출장 0 0 1/2 0 0/0 0 0 0 0
심동운 출장 0 0 0/2 0 0/0 1 0 0 0
양동현 출장 0 0 1/1 0 1/0 0 0 0 0
룰리냐 출장 0 0 4/1 0 0/0 0 0 0 0
김진영 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
김원일 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
우찬양 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
박준희 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
오창현 교체출장 후반25 0 0 0/0 0 1/0 0 0 0 0
무랄랴 교체출장 후반13 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
라자르 교체출장 후반13 0 0 0/0 0 1/0 0 0 0 0

STEELERS NEWS