MATCH 경남 vs 포항07.07(토) 19:00 @김해 더보기

NEXT MACTH

경남 versus 포항

07.07(토) 19:00 @김해

원정버스 신청 원정경기 안내
NOTICE 2018 태백전지훈련 일정
SCHEDULE 06.22(금) 훈련 (태백)
RANKING 8위 5승 4무 5패 승점 19점

MATCH

경기일정

구단 로고 전남드래곤즈

득점 : 이슬찬(1)

도움 :

1:3

2017년 04월 01일 (토)15:00
@광양 축구전용구장

구단 로고 포항스틸러스

득점 : 양동현(1)심동운(1)룰리냐(1)

도움 : 양동현(1)권완규(1)룰리냐(1)

경기 세부 기록 테이블
1 3
18 슈팅 14
9 유효슈팅 8
10 파울 13
2 경고 3
0 퇴장 0
9 코너킥 4
15 프리킥 10
0 오프사이드 2
59.23 점유율 40.77

득점선수

전반 12분'
양동현

후반 12분'
룰리냐

후반 44분'
심동운

주요기록

최다 슈팅
양동현 4

최다 파울
손준호 6

선수별 기록

선수별 기록 테이블
선수 이미지 선수명 출장 교체 득점 도움 파울(FC/FS) 업사이드 슈팅(S/T) 경고 퇴장 실점 자책
임민혁 출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 3 0
고태원 출장 0 0 1/2 0 1/1 0 0 0 0
이지남 출장 0 0 2/0 0 1/0 2 0 0 0
토미 출장 0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0
현영민 출장 0 0 1/1 0 0/0 0 0 0 0
김영욱 출장 0 0 4/2 0 2/1 0 0 0 0
유고비치 출장 0 0 0/1 0 1/0 0 0 0 0
최효진 출장 0 0 1/0 0 2/1 0 0 0 0
한찬희 출장 0 0 0/2 0 3/2 0 0 0 0
자일 출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
페체신 출장 0 0 1/1 0 4/0 0 0 0 0
박대한 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
이슬찬 교체출장 후반22 1 0 0/0 0 2/2 0 0 0 0
김준수 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
연제민 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
안용우 교체출장 후반47 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
배천석 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
허용준 교체출장 후반0 0 0 0/3 0 2/2 0 0 0 0
강현무 출장 0 0 0/1 0 0/0 0 0 1 0
강상우 출장 0 0 0/1 0 2/2 0 0 0 0
김광석 출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
배슬기 출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
권완규 출장 0 1 2/0 0 0/0 0 0 0 0
이승희 출장 0 0 3/0 0 1/0 1 0 0 0
손준호 출장 0 0 6/2 0 3/1 0 0 0 0
룰리냐 출장 1 1 0/1 0 1/1 0 0 0 0
심동운 출장 1 0 1/3 1 1/1 0 0 0 0
서보민 출장 0 0 0/0 0 1/1 0 0 0 0
양동현 출장 1 1 0/1 1 4/2 0 0 0 0
노동건 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
조민우 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
장철용 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
무랄랴 교체출장 후반25 0 0 1/0 0 1/0 1 0 0 0
오창현 교체출장 후반40 0 0 0/1 0 0/0 1 0 0 0
이상기 교체출장 후반19 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
김동기 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0

STEELERS NEWS

15R
경남FC VS 포항스틸러스

07.07(토) 19:00 @김해종합운동장