MATCH 포항 vs 인천07.20(토) 19:00 @스틸야드 더보기

NEXT MACTH

포항 versus 인천

07.20(토) 19:00 @스틸야드

티켓예매 티켓 예매 홈경기 안내 스틸야드맵
강원 X 포항

2019.07.31(수) 20:00 춘천

제주 1:1 포항

2019.07.13(토) 19:00 제주W

리포트 하이라이트
NOTICE 7.20(토)vs인천 경기진행 여부 안내
SCHEDULE 07.20(토) K리그1 22R vs 인천 (스틸야드)
RANKING 7위 7승 5무 9패 승점 26점

MATCH

경기일정

구단 로고 포항스틸러스

득점 :

도움 :

0:0

2018년 05월 02일 (수)19:30
@포항 스틸야드

구단 로고 인천유나이티드

득점 :

도움 :

경기 세부 기록 테이블
0 0
7 슈팅 12
4 유효슈팅 4
8 파울 15
1 경고 0
0 퇴장 0
7 코너킥 2
17 프리킥 9
1 오프사이드 2
61.24 점유율 38.76

주요기록

최다 슈팅
정원진 4

최다 파울
쿠비 3

선수별 기록

선수별 기록 테이블
선수 이미지 선수명 출장 교체 득점 도움 파울(FC/FS) 업사이드 슈팅(S/T) 경고 퇴장 실점 자책
양태렬 교체출장 후반42 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
김진야 출장 0 0 1/1 1 1/1 0 0 0 0
정산 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
김정호 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
노성민 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
이정빈 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
아길라르 교체출장 후반29 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
박종진 교체출장 후반44 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
쿠비 교체출장 후반21 0 0 3/0 0 0/0 0 0 0 0
이근호 출장 0 0 1/1 0 0/0 0 0 0 0
이상기 출장 0 0 1/1 0 0/0 1 0 0 0
송민규 교체출장 후반29 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
레오가말류 교체출장 후반22 0 0 0/0 0 1/1 0 0 0 0
임은수 출장 0 0 0/1 0 3/1 0 0 0 0
무고사 출장 0 0 3/1 0 2/0 0 0 0 0
김용환 출장 0 0 0/3 0 1/1 0 0 0 0
국태정 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
이후권 출장 0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0
강현무 출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
문선민 출장 0 0 2/1 1 2/0 0 0 0 0
김대중 출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
류원우 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
채프만 출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
부노자 출장 0 0 1/0 0 1/0 0 0 0 0
윤상호 출장 0 0 1/0 0 1/0 0 0 0 0
김동민 출장 0 0 2/0 0 0/0 0 0 0 0
김현솔 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
정원진 출장 0 0 0/2 0 4/1 0 0 0 0
하창래 출장 0 0 2/2 0 0/0 0 0 0 0
한석종 출장 0 0 2/0 0 1/1 0 0 0 0
이진형 출장 0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0
송승민 출장 0 0 1/2 0 2/2 0 0 0 0
김광석 출장 0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0
배슬기 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
김승대 출장 0 0 1/1 1 0/0 0 0 0 0
강상우 출장 0 0 1/2 0 0/0 0 0 0 0

STEELERS NEWS

22R
포항스틸러스 VS 인천유나이티드

07.20(토) 19:00 @포항 스틸야드