MATCH 포항 vs 울산09.21(화) 19:00 @스틸야드 더보기

NEXT MACTH

포항 versus 울산

09.21(화) 19:00 @스틸야드

스틸야드맵
포항 X 제주

2021.09.25(토) 14:00 스틸야드

세레소 : 포항

2021.09.15(수) 18:00 요도코 사쿠라 스타디움

리포트 하이라이트
NOTICE 【AFC 챔피언스리그】 #8강대진
SCHEDULE 09.19(일) 훈련 (클럽하우스)
RANKING 5위 10승 9무 9패 승점 39점

MATCH RESULT /

0:0 2021년 04월 02일 (금)19:30
@스틸야드

SCORE PLAYER /

0 득점 :
도움 :
0 득점 :
도움 :
0

득점 :
도움 :

0

득점 :
도움 :

TOP & GOAL RECORD /

득점 선수
도움 선수
최다 슈팅
신진호 2
최다 파울
신진호 5

MATCH RECORD /

포항스틸러스 기록 항목 대구FC
0 0
7 슈팅 8
2 유효슈팅 3
14 파울 16
0 경고 3
0 퇴장 0
5 코너킥 3
16 프리킥 19
5 오프사이드 0
57.93 점유율 42.07

PLAYER RECORD /

출전선수 이름 출장 교체 득점 도움 파울(FC/FS) 업사이드 슈팅(S/T) 경고 퇴장 실점 자책
신광훈 출장 0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0
신진호 출장 0 0 5/3 0 2/0 0 0 0 0
이수빈 출장 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
이석규 출장 0 0 2/1 0 1/1 0 0 0 0
크베시치 출장 0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0
팔라시오스 출장 0 0 0/2 1 2/0 0 0 0 0
타쉬 출장 0 0 2/2 3 0/0 0 0 0 0
황인재 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
이광준 교체출장 후반26 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
오범석 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
이승모 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
고영준 교체출장 후반47 0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0
임상협 교체출장 후반26 0 0 0/1 1 0/0 0 0 0 0
이호재 교체출장 후반41 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
강현무 출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
강상우 출장 0 0 0/4 0 1/0 0 0 0 0
권완규 출장 0 0 2/0 0 1/1 0 0 0 0
전민광 출장 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0

STEELERS NEWS

31R
포항스틸러스 VS 울산현대

09.21(화) 19:00 @스틸야드