MATCH 경남 vs 포항07.07(토) 19:00 @김해 더보기

NEXT MACTH

경남 versus 포항

07.07(토) 19:00 @김해

원정버스 신청 원정경기 안내
NOTICE 스틸야드 안전관리(보안검색) 강화안내
SCHEDULE 05.22(화) 휴식 ()
RANKING 8위 5승 4무 5패 승점 19점

MATCH

경기일정

구단 로고 전남드래곤즈

득점 : 박대한(1)마쎄도(1)

도움 : 완델손(1)이유현(1)

2:3

2018년 03월 11일 (일)14:00
@광양 축구전용구장

구단 로고 포항스틸러스

득점 : 강상우(1)하창래(1)제테르손(1)

도움 : 김광석(1)김승대(1)

경기 세부 기록 테이블
2 3
11 슈팅 13
4 유효슈팅 5
12 파울 10
3 경고 2
0 퇴장 0
6 코너킥 6
11 프리킥 12
0 오프사이드 1
48.36 점유율 51.64

득점선수

전반 6'
하창래

후반 13'
강상우

후반 35'
제테르손

주요기록

최다 슈팅
하태균 3

최다 파울
정원진 3

선수별 기록

선수별 기록 테이블
선수 이미지 선수명 출장 교체 득점 도움 파울(FC/FS) 업사이드 슈팅(S/T) 경고 퇴장 실점 자책
최효진 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
강현무 출장 0 0 1/0 0 0/0 1 0 2 0
강상우 출장 1 0 1/1 0 1/1 0 0 0 0
김광석 출장 0 1 0/1 0 0/0 0 0 0 0
하창래 출장 1 0 1/0 0 1/1 1 0 0 0
권완규 출장 0 0 0/2 0 1/0 0 0 0 0
채프만 출장 0 0 1/1 0 0/0 0 0 0 0
정원진 출장 0 0 3/1 0 2/1 0 0 0 0
김승대 출장 0 1 1/0 0 2/0 0 0 0 0
이광혁 출장 0 0 1/3 0 1/0 0 0 0 0
송승민 출장 0 0 1/0 0 2/0 0 0 0 0
레오가말류 출장 0 0 0/1 1 2/1 0 0 0 0
류원우 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
국태정 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
배슬기 교체출장 후반47 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
양태렬 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
김현솔 교체출장 후반14 0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0
제테르손 교체출장 후반14 1 0 0/1 0 1/1 0 0 0 0
이근호 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
이호승 출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 3 0
최재현 출장 0 0 1/2 0 1/0 1 0 0 0
양준아 출장 0 0 0/0 0 0/0 1 0 0 0
가솔현 출장 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
이슬찬 출장 0 0 2/0 0 0/0 0 0 0 0
유고비치 출장 0 0 0/2 0 2/0 0 0 0 0
한찬희 출장 0 0 1/1 0 0/0 0 0 0 0
완델손 출장 0 1 2/0 0 2/1 1 0 0 0
박준태 출장 0 0 1/2 0 1/0 0 0 0 0
박대한 출장 1 0 2/2 0 1/1 0 0 0 0
윤동민 교체출장 후반25 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
장대희 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
전지현 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
이유현 교체출장 후반0 0 1 2/0 0 0/0 0 0 0 0
마쎄도 교체출장 후반15 1 0 0/0 0 1/1 0 0 0 0
이경렬 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
하태균 출장 0 0 0/1 0 3/1 0 0 0 0

STEELERS NEWS

15R
경남FC VS 포항스틸러스

07.07(토) 19:00 @김해종합운동장